Optocht reglement

Algemeen:

 • Er zijn 8 categorieën: Praalwagen, Grote Groep, Kleine Groep (max. 10 personen, inclusief kinderen), Einzelganger, Duo, Sjpasskapel, Muziekkorps en Carnavalsvereniging.
 • Uitbeelding van het seizoensmotto is niet bepalend voor puntentoekenning door de Jury.
 • De uitslag van de Jury is bindend, er is geen beroep mogelijk.
 • Uitslag wordt na afloop van de optocht om 20.11 uur bekendgemaakt in het Corneliushuis.
 • Prijzen kunnen uitsluitend na bekendmaking in ontvangst genomen worden, hierna is geen aanspraak meer mogelijk op eventueel behaalde prijzen.
 • Carnavalsverenigingen ontvangen geen vergoeding.
 • Prijzen zijn er in de vorm van een herinneringsvaantje.
 • EHBO en Politie zijn tijdens de optocht aanwezig.
 • Opstelplaats en optochtroute zijn beschreven en worden bij het ophalen van het optochtnummer verstrekt..
 • Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor al dan niet opzettelijk veroorzaken of doen toebrengen van schade en/of letsel aan goederen en personen door de deelnemers dan wel door publiek veroorzaakt.
 • Bij onjuiste opgave bij inschrijving geschiedt automatisch uitsluiting van deelname.
 • Inlichtingen tijdens de optocht in het Corneliushuis (045 – 521 38 80 )
 • Deelnamenummer dient u zelf af te halen op de vrijdag voor carnaval bij Cafe De Bolle, Gravenstraat 2 te Heerlerheide

Het is vereist dat:

 • Bestuurders van motorrijtuigen een geldig rijbewijs, kentekenbewijs, APK keuringsbewijs en een bewijs dat het motorrijtuig ten minste WA verzekerd is, in de optocht bij zich hebben.
 • Iedere deelnemer aan de optocht WA verzekerd is.
 • Wagens rondom zijn afgeschermd tot 20 cm. boven het wegdek, de maximale hoogte niet meer dan 4 mtr. en de max. breedte niet meer dan 3 mtr. bedraagt. De voorkeur gaat uit naar kleine trekkers zonder laadbak !
 • Aanhangwagens die geen eigen reminstallatie hebben, voorzien zijn van breekkettingen.
 • Confettikanonnen verleend zijn van een vergunning en vaststaan op een affuit.
 • Wagens die versnaperingen uitstrooien aan weerszijden begeleid worden door een voetganger die op de veiligheid toeziet.
 • Versnapering steeds voldoende ver van de wagens af worden gestrooid.
 • Het deelnamenummer voor de jury steeds duidelijk zichtbaar is en direct na afloop van de optocht wordt ingeleverd bij de optochtcommissie.
 • Bevelen en/of aanwijzingen van Politie en Optochtcommissieleden/Verkeersregelaars nauwkeurig worden opgevolgd (dit op straffe van uitsluiting).
 • Men ervoor zorg draagt dat de optocht een aaneengesloten geheel blijft.

Het is niet toegestaan:

 • Propaganda te maken voor politieke partijen of groeperingen.
 • Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie commerciële reclame te maken (dus ook geen sluikreclame). Auto’s of wrakken per ambulancetrailer of een dolly te vervoeren.
 • Voertuigen die niet aan de wettelijk gestelde eisen voldoen te doen voortbewegen.
 • Met motoren, bromfietsen, paarden en trekdieren deel te nemen.
 • Milieuverontreinigende voorstellingen te geven. Met vruchten, flessen of andere gevaarlijke voorwerpen te gooien.
 • Alcoholhoudende dranken te gebruiken door bestuurders van voertuigen.
 • Projectielen door ontploffende lading af te schieten of vuurwapens mee te voeren.
 • Godlasterende spreuken en/of uitbeeldingen mee te voeren en te handelen tegen de goede zeden.
 • Voertuigen onbemand in de optocht achter te laten.
 • Te collecteren zonder vergunning en/of zonder toestemming van de organisatie.
 • Papier/karton en ander verpakkingsmateriaal achter te laten langs de optochtroute ! Hiervoor zal op het einde van de optocht een papiercontainer klaarstaan waarin deze materialen achtergelaten kunnen worden. De overige verpakkingsmaterialen zal de optochtdeelnemer zelf moeten afvoeren! (INDIEN MEN ZICH NIET HOUD AAN DIT VOORSCHRIFT, ZULLEN DE KOSTEN VOOR HET VERWIJDEREN VERHAALD WORDEN OP DE DEELNEMERS VAN DE OPTOCHT)
 • Andere zaken uit te gooien dan versnaperingen en confetti (dus geen houtsnippers, papier van papierversnipperaars e.d.) DIT OP STRAFFE VAN UITSLUITING VAN DE OPTOCHT!

Meer informatie over de complete optocht, zowel kinder- als grote optocht, is te vinden via de website van optocht comité Bokkeriejesj