Bokkeriejesj annulere de carnavalsactiviteiten in ´t seizoen 2020-2021

Sinds 1898, al mieë wie 11 x 11 joar, organiseert CV De Bokkeriejesj, same mit vueël bevrunde vereniginge oeët Groeët Ghen Heij en sponsors, der carnaval in Heëlehei, organiseert ze der optocht, diverse carnavalsevenementen en rupt ze unne Prins oet. Dat doon ver um de Hedsjers en luuj van boete Heëlehei die hiej carnaval komme viere, ongeacht weë se bis en woeë dat se vandaan kumps, jong en ood, errem en riek, ´n momentje van ´same´ te kinne beeje. Gezellig same ´n pilske drinke, sjoenkele, zingen, bieëproate, gek doon, polonaise lope…… effekes lekker relativere en ´resette´. Ver zint trots op dees prachtige tradisie, en op ´t feit dat der carnaval in Heëlehei al die joare is blieve besjtoa, en nog springleëvend is. En ver doon os best, same met alle angere Hedsjers die ooch´n roeëd-geël-greun hart hubbe, om dervuër te zurrege dat dit fieës joarliks plaatsj kint vinge.

 

Mèr soms, onger hieël bizongere omsjtandighede, kint dat effe neet. Dit joar is helaas zoeën ´bizonger´ joar. ´T COVID-virus zurregt d´r op dit moment vuëer dat ´t organisere van evenementen neet op ´n veilige manier kint plaatsjvinge. En umdat der veiligheed van osze gasten vuërop sjteet in al wat ver organisére, haat CV De Bokkeriejesj, mit pieën in ´t carnavalshart, ´t besjluit motte numme om dit joar de organisasie van os evenementen te moeten sjtake, en um ginne Prins oeët te roope. Dat betekent dat der in ´t kommende carnavalsseizoen bevuërbeeld ginne proclamasie, ginne recepsie, ginne kingeroptocht en ginne groëte optocht op carnavalsmoandig zal plaatsjvinge. Dit woar ´n zjwoar besjluit, woë ver – in der hoop dat de COVID-situasie missjiens zou verbeëtere – zoeë lang meugelik mit hubbe gewacht, mèr dat noe helaas onvermijdelijk is en ´t enige versjtendige besjluit dat ver es vereniging koste numme. Ver begriepe dat ver hiëmit heël vuëel carnavaliste teleursjtelle, mèr hope doabiej op uch begrip.

 

Om ´t roeëd-geël-greune virus in ´t kommende seizoen toch óóch un kans te geëve, goan ver probere um same mit de Hedsjer carnavaliste op ´n gepaste en veilige maneer – binne de beperkinge die COVID os opligkt – aandach te geëve aan der carnaval. Wie, doa zulle ver op ´n later moment op truukkomme, en alle creatieve ideeën zint doabiej welkom (secretaris@bokkeriejesj.nl).

 

Blief gezonk,

 

CV De Bokkeriejesj

 


Bokkeriejesj annuleren de carnavalsactiviteiten in het seizoen 2020-2021

 

Sinds 1898, al meer dan 11 x 11 jaar, organiseert CV De Bokkeriejesj, samen met veel bevriende verenigingen uit Groeët Ghen Heij en ondersteund door trouwe sponsors, de carnaval op Heerlerheide, organiseert ze de optocht, diverse carnavalsevenementen en roept ze een Prins uit. Dat doen we om de Hedsjers en mensen van buiten Heerlerheide die hier carnaval komen vieren, ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt, jong en oud, arm en rijk, een momentje van ´samen´ te kunnen bieden. Gezellig samen een pilsje drinken, sjoenkelen, zingen, bijpraten, gek doen, polonaise lopen…… even lekker relativeren en ´resetten´. We zijn trots op deze prachtige traditie, en op het feit dat de carnaval in Heerlerheide al die jaren is blijven bestaan, en nog springlevend is. En we doen, samen met alle andere Hedsjers die ook een rood-geel-groen hart hebben, ons best om ervoor te zorgen dat dit feest jaarlijks plaats kan vinden.

 

Maar soms, onder heel bijzondere omstandigheden, kan dat even niet. Dit jaar is helaas zo´n ´bijzonder´ jaar. Het COVID-virus zorgt er op dit moment voor dat het organiseren van evenementen niet op een veilige manier kan plaatsvinden. En omdat de veiligheid van onze gasten voorop staat in alles wat we organiseren, heeft CV De Bokkeriejesj, met pijn in het carnavalshart, het besluit moeten nemen om dit jaar de organisatie van haar evenementen te moeten staken, en om geen Prins uit te roepen. Dat betekent dat er in het komende carnavalsseizoen bijvoorbeeld geen proclamatie, geen receptie, geen kinderoptocht en geen grote optocht op carnavalsmaandag zal plaatsvinden. Dit was een zwaar besluit, waar we – in de hoop dat de COVID-situatie misschien zou verbeteren – zo lang mogelijk mee hebben gewacht, maar dat nu helaas onvermijdelijk is en het enige verstandige besluit dat we als vereniging konden nemen. We begrijpen dat we hiermee heel veel carnavalisten teleurstellen, maar hopen daarbij op ieders begrip.

 

Om het rood-geel-groene virus in het komende seizoen toch óók een kans te geven, gaan we proberen om samen met de Hedsjer carnavalisten op een gepaste en veilige manier – binnen de beperkingen die COVID ons oplegt – aandacht te geven aan de carnaval. Hoe, daar zullen we op een later moment op terugkomen, en alle creatieve ideeën zijn daarbij welkom (secretaris@bokkeriejesj.nl).

 

Blijf gezond,

 

CV De Bokkeriejesj